Brave Minds Onderwijsinpsectie Mbozaak

Resultaten bezoek onderwijsinspectie

Omdat we erkende mbo-opleidingen aanbieden, vallen we onder toezicht van de onderwijsinspectie. Minstens 1 keer in de 4 jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder bestuur in Nederland. Dit onderzoek heeft de afgelopen periode bij Brave Minds plaatsgevonden. Er is onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het onderwijs op de opleidingen op orde is en hoe deze sturing bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs. Hoe is het onderzoek bij Brave Minds gegaan? Hieronder vind je de belangrijkste punten uit het onderzoeksrapport.

Een proactief bestuur dat stuurt op kwaliteit
De inspectie concludeert dat het bestuur van Brave Minds een duidelijke visie heeft op hun onderwijs,de kwaliteit van het onderwijs scherp in de gaten houdt en verbetert en ontwikkelt waar nodig. Het bestuur heeft een duidelijke, concrete visie op zijn onderwijs en het heeft deze visie passend vertaald naar ambities, doelen en beleid. Vanuit de – centraal aangestuurde – visie zorgt het bestuur met de docenten en schoolcoaches ervoor dat de gewenste kwaliteit gerealiseerd kan worden.

Een positieve, levende verbetercultuur | Kwaliteitszorg bij Brave Minds
Het kwaliteitszorgsysteem van Brave Minds is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Ook zorgt het bestuur ervoor dat de kwaliteitscultuur gedragen wordt door de docenten en de coaches, en het levert de randvoorwaarden die nodig zijn om de kwaliteit te waarborgen. Het bestuur evalueert systematisch en nauwgezet of de gestelde doelen gerealiseerd worden, en het verantwoordt zich hierover onder meer via het uitgebreide ‘Verslag van werkzaamheden’. Met betrokkenen, zoals docenten en studenten, wordt een actieve dialoog over de kwaliteit en de visie gevoerd.

Wij hebben tijdens ons onderzoek kunnen zien en merken dat de door het bestuur uitgewerkte visie op het onderwijs daadwerkelijk leeft op de opleidingen. De verschillende stappen in het ontwikkelingsproces zijn nauwkeurig beschreven, en worden – onder meer via een bij de vernieuwingen passend geautomatiseerd kwaliteitszorgsysteem – nauwlettend gevolgd en geëvalueerd. Zo nodig leidt dit tot bijstellingen. We hebben gezien dat de sturing op deze eerste stap leidt tot verbetering zoals door het bestuur bedoeld is, en dat dit bovendien gunstige effecten oplevert voor de studenten.

Persoonlijke studiecoach | een goede, adequate begeleiding van studenten
We zagen dat alle studenten – naast de vakgerichte docenten – een eigen coach hebben, die met vaste coachingsmomenten de studenten begeleidt. Mede door het nauwgezette registratieysteem zijn de vorderingen van studenten goed in beeld, en worden studenten in hun studieproces adequaat begeleid. Voor de studenten heeft deze aanpak van het onderwijs en de begeleiding zeker effect: het aantal uitvallers en de mate van studievertraging is gering, studenten weten wat ze te wachten staat tijdens hun studie en wat er van ze verwacht wordt, en ze kunnen rekenen op ondersteuning waar nodig. De sturing van het bestuur heeft dus zeker zijn invloed op de onderwijspraktijk van Brave Minds.

Tevreden studenten en kundige medewerkers, docenten en coaches
Studenten zijn tevreden over hun opleiding en de examencommissie is deskundig, zij vervult haar rol zoals het hoort.De examencommissie bij Brave Minds toont zich deskundig, onafhankelijk en ondernemend. Docenten en studiecoaches tonen zich betrokken en deskundig, en werken graag mee aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Docenten en coaches onderschrijven het onderwijs en de begeleiding bij Brave Minds. Zij zijn en worden nadrukkelijk betrokken bij de verdere uitwerking van de Brave Minds visie, het is duidelijk wat hun rol en functie is binnen het geheel, en bovendien merken ze dat de studenten er wel bij varen.

Een reflectieve cultuur en aansturing
Het bestuur van Brave Minds houdt de verschillende ontwikkelingen goed in de gaten: het evalueert systematisch en nauwgezet of de gestelde doelen gerealiseerd worden, en het verantwoordt zich hierover. Het bestuur evalueert zijn eigen handelen ook nauwkeurig, en verantwoordt zich hierover. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het uitgebreide, informatieve en waarheidsgetrouwe Verslag van Werkzaamheden. Dit geldt ook voor de examencommissie, die uitgebreid en toegankelijk verslag doet van haar werkzaamheden in het Examenverslag.

Hier zijn we even stil van! Het rapport heeft ons echt een boost gegeven en vertrouwen in de toekomst! We zijn ontzettend blij met de resultaten vanuit het onderzoek van de onderwijsinspectie en supertrots op iedereen die meebouwt aan Brave Minds!

Wij werken dagelijks aan onze missie om onderwijs aan te bieden dat erop gericht is professionals tot bloei te laten komen. Ben je benieuwd naar ons aanbod erkende mbo-opleidingen?

Don’t Stop Here

ONTDEK MEER

Lancering Brave Minds.TV​

LANCERING. Daar gaan we dan: Brave Minds.TV. Het streven? Onderwijs weer een stapje toegankelijker, persoonlijker en effectiever te maken. En zo (met alle liefde!) vasthouden aan ons streven naar fris en innovatief onderwijs, dat erop gericht is mensen tot bloei te laten komen.

Verslag van Werkzaamheden 2022

Elk jaar leveren wij een verslag van werkzaamheden op. Dit is een verplichting voor erkende onderwijsinstellingen in Nederland, volgens de Wet educatie- en beroepsonderwijs. Hierin wordt gereflecteerd op de afgelopen periode en vooruitgeblikt naar het toekomstige schooljaar.

Een goede planning maken: tips & tricks

Hoe zorg je dat je dat examen haalt of op tijd inlevert? Een goede planning is essentieel om op tijd jouw diploma te behalen. Daarom geven je graag wat tips & tricks om een goede planning te maken.