Loading...
Empty cart

No products in the cart.

Kundige voorzitter examencommissie gezocht

MBOzaak is een snel groeiende, particuliere mbo-school te Utrecht. De komende bestuursperiode richt zich op de kwalitatieve én kwantitatieve groei van de organisatie. Het aanbieden van versneld mbo-onderwijs, dat erop gericht is om studenten tot bloei te laten komen, is hierbij onze missie. Daar hoort doelgericht en transparant onderwijs, waarbij wij proactief sturen op o.a. onze examenprocessen. In dit kader zijn wij op zoek naar een kundige, onafhankelijke voorzitter voor de examencommissie.

Be brave. Free your talent.

We believe that people are worth gold. We believe that, with brave minds, we can unleash our rich potential. Yes! With brave minds, we can set it free.

ROL VOORZITTER EXAMENCOMMISSIE
De examencommissie komt tenminste 8 keer per jaar bijeen in de vorm van examencommissie vergaderingen, volgens een vooraf vastgestelde planning en agenda. De voorzitter van de examencommissie:

 • fungeert als voorzitter bij de vergaderingen;
 • werf nieuwe (interne- en externe) leden voor de examencommissie;
 • bewaakt de bestuursstijl (agendadiscipline, actie-en besluitenlijst, enzovoort);
 • draagt zorg voor een evaluatie-agenda van examens en examenplannen;
 • maakt het jaarplan examencommissie;
  stuurt het examenbureau aan;
 • organiseert bijwoningen (controleert examenafnames- en beoordelingen);
 • bewaakt diplomeringsbesluiten;
 • zit diplomeringen voor;
 • biedt een inhoudelijk tegenwicht voor wat betreft kennis van examinering en diplomering;
 • bereidt samen met het dagelijks bestuur de examencommissie vergaderingen voor;
 • heeft oog voor de verschillende belangen

DE VOORZITTER EXAMENCOMMISSIE…

 • kan bepalen of het examen (of het totaal aan toetsen/examens) wat betreft inhoud en complexiteit representatief is voor de kerndoelen, examenprogramma’s of kwalificatiedossiers;
 • kan beoordelen of het examen voldoet aan de criteria van het gehanteerde beoordelingssysteem voor de kwaliteit van examens;
 • kan verantwoorden dat de beslissing tot diplomeren op terechte gronden is/wordt genomen;
 • kan gemandateerde beslissingen nemen bij fraude, klachten, overmachtsituaties, verzoeken tot vrijstelling of alternatieve examinering en onvoorziene situaties rondom de examinering;
 • kan regels en procedures met betrekking tot examinering opstellen, implementeren, evalueren en verbetervoorstellen doen;
 • kan adviseren bij het maken van afwegingen betreffende kwaliteit en kostenbeheersing (bijvoorbeeld examens inkopen versus zelf ontwikkelen, korte versus lange examens);
 • kan de deskundigheid en werkwijze van de bij de examinering betrokkenen evalueren en kan naar aanleiding van deze evaluatie verbeteracties voorstellen en feedback geven aan de betrokkenen;
 • kan de werkzaamheden van de examencommissie prioriteren, plannen, uitvoeren, evalueren en verbetervoorstellen doen;
 • kan de gestelde visie (en verbetervoorstellen) vanuit de examencommissie koppelen aan een implementatie-agenda;
 • ervaring in examinering- en diplomeringsprocessen is vereist.

PRAKTISCHE INFO

Soort dienstverband: bepaalde tijd
Rooster: ma – vr
Label functie: BRAVE MINDS
Werklocatie: één locatie

8% vakantiegeld | Laptop | Reiskostenvergoeding 

SOLLICITEER

BE BRAVE. SEND US A MESSAGE.

Top